I. DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

1. Dane Osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika, Produktu określonego w Zamówieniu.

3. Dzień roboczy – każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

4. Hasło – to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, które wybiera Klient podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta w Sklepie Internetowym.

5. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2016, poz. 380 ze zm.) Kodeks cywilny.

7. Konsument – osoba fizyczna w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8. Konto (Konto Klienta) – część Sklepu Internetowego, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.

9. Login – to indywidualne oznaczenie Klienta, które sam ustala, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

10. Produkt/Produkty – rzecz ruchoma/ towar, którą Klient może Zamówić za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

11. Przewoźnik – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów, tj.:

 • firmę kurierską (DPD, FEDEX, GLS, TNT, UPS)
 • InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat),
 • Alle Kurier
 • Apaczka
 • Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie,

12. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży.

13. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Stronie Internetowej.

14. Rozporządzenie – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

15. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt u Sprzedawcy.

16. Sprzedawca – oznacza Dariusza Gapskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Plywood Project Dariusz Gapski z siedzibą ul. Uni Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, NIP 784-235-74-10, REGON 366130176, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego z siedzibą ul. Uni Lubelskiej 3, 61-249 Poznań,

17. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.plywoodproject.com.

18. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem: z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem Strony Internetowej, a także za pośrednictwem innych elektronicznych środków porozumienia się na odległość (np. poczty elektronicznej).

19. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a także za pośrednictwem innych elektronicznych środków porozumienia się na odległość (np. poczty elektronicznej); Zamówienie określa: rodzaj i ilość Produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Produktów, miejsce wydania Produktów oraz dane Klienta, będące złożeniem Plywood Project przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego produktów będących przedmiotem zamówienia.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem kilku logotypów) należą do Sprzedawcy lub podmiotów, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.

3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

4.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Regulamin określa zasady świadczenia usług Sprzedawcy w ramach prowadzonego Sklepu Internetowego pod adresem: www.plywoodproject.com.

6. Regulamin Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio do Zamówień składanych za pośrednictwem Strony Internetowej, nawet jeżeli nie dokonano Rejestracji.

7. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.

8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

III. REJESTRACJA

 

1. Aby utworzyć Konto Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji, która jest nieodpłatna.

2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4. W ramach Rejestracji Klient podaje:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres wysyłki
 • dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w przypadku deklaracji jej wystawienia
 • hasło

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawdziwość lub niekompletność danych podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

5. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

6. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

7. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

9. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu Internetowego podając wskazany podczas Rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

10. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Plywood Project za pomocą poczty elektronicznej na adres: contact@plywoodproject.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Klient może złożyć Zamówienie korzystając z formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę:

 • po zalogowaniu się do Konta Klienta,
 • bez zakładania Konta Klienta, po podaniu wszelkich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia,

3. Zamówienie Produktu/Produktów zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało:

 • nazwy i ceny zamówionych Produktów,
 • dane Klienta (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej),
 • adres email,
 • adres,
 • numer telefonu,
 • formę płatności i sposób dostawy,
 • w przypadku deklaracji Klienta otrzymania faktury VAT również dane niezbędne do jej wystawienia,

4. W przypadku gdy Klient wybierze opcję złożenia Zamówienia bez zakładania Konta Klienta, wówczas do złożenia Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Klient który chce złożyć zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Produkt/ Produkty, którymi jest zainteresowany. Aby dodać Produkty do zamówienia należy wybrać polecenie “DO KOSZYKA” pod danym Produktem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po wyborze Produktów całości zamówienia przechodzi do „KOSZYKA”, w którym dokonuje wyboru sposobu Dostawy oraz formy płatności. Następnie Klient przechodzi do „PODSUMOWANIA” gdzie każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i Dostawę, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową Sprzedaży. Następnie Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zatwierdzam zakup”.

6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem zamówienia.

7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres email, wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od Sprzedającego z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

 

V. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

1. Klient może anulować Zamówienie przed dniem otrzymania wiadomości e-mail, w którym Sprzedający potwierdza przyjęcie oferty sprzedaży określonej w Regulaminie Sklepu Internetowego. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą – telefonicznie pod numerem tel. 609 767 553 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość na adres contact@plywoodproject.com.

 

VI. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. Termin realizacji Zamówienia dotyczącego Produktu o statusie „dostępny”, wynosi maksymalnie 4-6 tygodni, chyba, że sprzedawca poinformuje w momencie zawierania umowy o wydłużeniu realizacji zamówienia.

2. Status „dostępny” oznacza, że Produkt jest możliwy do realizacji i zostanie wyprodukowany w terminie wskazanym w Regulaminie Sklepu Internetowego w pkt 1. Realizacji zamówień.

3. Przez realizację Zamówienia należy rozumieć czas od momentu potwierdzenia przyjęcia oferty kupna aż do chwili wydania Produktu do rąk Klienta.

4. Informacja o dostępności Produktu jest każdorazowo podawana przy Produkcie lub w trakcie kontaktu z Klientem, po uprzednim zapytaniu o dostępność Produktu.

5. Zamówienia zostaną zrealizowane pod warunkiem dostępności Produktu. W przypadku niedostępności Produktu, Klient zostanie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 72 godzin od dnia złożenia Zamówienia, poinformowany o czasie oczekiwania na realizację, z prośbą o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia, bądź o jej anulowaniu z powodu trwałego braku Produktu lub braku możliwości jego wyprodukowania. W przypadku trwałego braku Produktu lub rezygnacji Klienta z dalszej realizacji Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzyma zwrot uiszczonych przez siebie opłat, jeżeli takowych dokonał. Zamiast zwrotu pieniędzy Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia bądź zamówić inny Produkt.

6. Produkty o różnych terminach realizacji Dostawy wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia.

 

VII. CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. Cena nie obejmuje opłaty tytułem Dostawy.

2. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o łącznej cenie Produktów, możliwych opcjach Dostawy oraz wszelkich dodatkowych opłatach, w tym o kosztach Dostawy najpóźniej bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia,

3. O terminie płatności Sprzedawca informuje Klienta w wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia.

4. Podczas składania Zamówienia Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach płatności:

 • płatności online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayU S.A. Bluemedia, Klarna, Conotoxia, Stripe
 • karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 • przelew tradycyjny
 • PayPal

5. W przypadku wyboru płatności przelewem za Zamówienie, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji, o której mowa w pkt IV.6 Regulaminu. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje wówczas po zaksięgowaniu wpłaty przez Klienta.

6. Do każdego Zamówienia wystawiany zostaje stosowny dokument sprzedaży (paragon lub faktura) wysyłany do Klienta wraz z zamówionym Produktem.

7. Jeżeli Klient chce otrzymać dokument sprzedaży w formie elektronicznej w formacie PDF, w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy przesyłając taki wniosek na adres: contact@plywoodproject.com Sprzedawca prześle dokument elektroniczny Klientowi na adres e-mail wskazany we wniosku, w terminie do 7 dni od daty wydania Produktu.

9. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w Zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu i potwierdzając złożenie Zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.

 

VIII. DOSTAWA

 

1. Zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pomocą Przewoźnika.

2.Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów Dostawy.

4. Informacja o kosztach Dostawy umieszczona jest na stronie głównej Produktu oraz podczas składania Zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na Stronie Internetowej.

5. Opłata za Dostawę Produktów jest zróżnicowana, a jej wysokość zależna od gabarytów zamawianych Produktów w tym ilości, wagi i rozmiarów. O wysokości opłaty tytułem Dostawy Klient jest informowany przy składaniu oferty kupna Produktu przed zawarciem Umowy. Jej uiszczenie następuje łącznie z ceną zakupu Produktu.

6. W dniu wysłania Produktu/Produktów do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Produktu) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

IX. ODBIÓR PRZESYŁKI PRZEZ KLIENTA

 

1. W momencie odbioru Produktu wysłanego pod wskazany adres, Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. Niezbędnymi drukami dysponuje Przewoźnik, który ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.

2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas Dostawy lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego Produktu, zaleca się, w obecności Przewoźnika, spisać protokół szkody (w przypadku gdy Przewoźnik nie ma przy sobie takiego protokołu należy umówić się na spisanie go w innym terminie), a w nim podać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Produktu i opakowania, a następnie podpisany protokół zeskanować oraz przesłać niezwłocznie do Sprzedawcy na adres e-mail: contact@plywoodproject.com

3. Powyższe zalecenia i rekomendacje mają na celu wyłącznie usprawnienie procedury dochodzenia roszczeń przez Klienta. Ich niedochowanie nie ma jednak żadnego wpływu na możliwość realizacji uprawnień przysługujących Klientowi w związku z wadami Produktów na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Produktu/Produktów. Odbioru można dokonać pod adresem siedziby Sklepu Internetowego z siedzibą ul. Uni Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, po uprzednim ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru.

 

X. ZWROTY / ODSTĘPIENIE OD UMOWY

 

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej Umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zwrotnej wysyłki Produktów.

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta.

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone drogą elektroniczną na adres email: contact@plywoodproject.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy. Oświadczenie może być złożone na formularzu, który został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Odstąpienie od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

5.W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt/Produkty Plywood Project niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Plywood Project o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument odeśle Produkt/Produkty przed upływem 14- dniowego terminu na adres: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.

6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.

7. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie dostawy zwrotnej do Sprzedawcy. W miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Produkt powinien być zwrócony z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży.

8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, pod warunkiem uprzedniego zwrotu nieuszkodzonych Produktów Sprzedawcy, z wyłączeniem zwrotu kosztów dostawy do sprzedawcy.

9. Plywood Project może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

10. W momencie zmniejszenia wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy odpowiedzialność leży po stronie Klienta.

11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dla wytworzenia której Klient wskazał materiały z jakich stworzyć Produkt.

 

XI. RĘKOJMIA; POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe.

4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy przesyłać na adres e-mailowy: contact@plywoodproject.com

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Klient może:

– złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.

– żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca

6. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8. Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenia reklamacyjne Klienta będącego przedsiębiorcą – z tytułu rękojmi za wady – zostają wyłączone.

9. O stwierdzonej wadzie Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

10. W celu usprawnienia rozpatrzenia reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne Klienta zawierało następujące informacje:

 • imię i nazwisko bądź nazwę Klienta;
 • nazwę Produktu;
 • datę nabycia Produktu;
 • numer Zamówienia;
 • szczegółowy opis wady Produktu,
 • chwilę powstania wady Produktu.

Wymogi podane powyżej nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, są jedynie zaleceniem.

11. Zgłoszenia wady można dokonać przy wykorzystaniu wzoru formularza reklamacyjnego. Wzór znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem Reklamacja towaru Zaleca się dołączenie do zgłoszenia wady dokumentu (lub jego kopii) potwierdzającego dokonanie zakupu Produktu w Sklepie Internetowym.

12. Gdy jest to niezbędne dla oceny wystąpienia wady Produktu wraz ze złożeniem zgłoszenia wady należy dostarczyć reklamowany Produkt na adres Sprzedawcy: Plywood Project, Ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań.

13.Sprzedawca w ciągu 30 dni rozpatrzy reklamację Konsumenta. O rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Klient informowany będzie drogą elektroniczą e-mail lub pisemną. Brak zawiadomienia Konsumenta o sposobie jej rozpatrzenia we wskazanym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji przez Sprzedawcę.

 

XII. NEWSLETTER

 

1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Plywood Project. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klientów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox w formularzu rejestracji lub formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

2. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów Plywood Project, nowych kolekcjach, promocjach. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie.

3. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z Newslettera, naciskając na link Newsletter umieszczony w stopce każdego Newslettera, wpisując w odpowiednim polu swój adres poczty elektronicznej (adres e-mail), a następnie wybierając przycisk „Wypisz się”.

 

XIII. DANE OSOBOWE

 

1. Jednym z priorytetów Sprzedającego jest zapewnienie Klientom Sklepu internetowego ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w tym przede wszystkim ustanowionych w Rozporządzeniu, w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

2. Właścicielem Sklepu Internetowego oraz Administratorem Danych Osobowych jest Dariusz Gapski, prowadzący działalność pod nazwą Plywood Project Dariusz Gapski z siedzibą ul. Uni Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, NIP: 784-235-74-10, REGON: 366130176, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego z siedzibą ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań, za pośrednictwem poczty elektronicznej: contact@plywoodproject.com lub na kom.: +48 609 767 553.

3. Sprzedający zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (w tym głównie Konsumentów), osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, łącznie zwanych Klientami.

4. Sprzedający zbiera tylko takie dane, które są niezbędne dla określonego celu. Sprzedający przetwarza dane osobowe:

a. osób, korzystających ze Sklepu Internetowego:

 • Klientów (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, firma, adres siedziby, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
 • osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
 • osób, które zarejestrowały Konto Klienta (imię, nazwisko, adres dostawy, adres zamieszkania, e-mail, numer telefonu, firma, NIP, numer rachunku bankowego, adres IP komputera),
 • odbiorców newslettera (e-mail, numer telefonu),
 • osób kontaktujących się ze Sprzedającym (imię, nazwisko, firma, adres e-mail),
 • osób, które złożyły Sprzedającemu zapytanie ofertowe, (imię, nazwisko lub firma i NIP, adres dostawy, e-mail, numer telefonu).

b. osób, uzupełniających dane zawarte w formularzu Facebook Lead Ads Klient przekazuje Sprzedającemu każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

c. osób uzupełniających dane zawartych w formularzach aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Sprzedającego w ramach serwisu Facebook kampanii reklamowych/konkursów (imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu),

d. osób dokonujących zamówień Produktów za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia), np. Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej w Sklepie Internetowym (prowadzenie Konta Klienta czy zapis do Newslettera). Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie.

Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane także na podstawie:

 • dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do newslettera, rabatów, konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);
 • obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedającym, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Sprzedający rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia);
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Sprzedającego lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

6. O ile Klient wyrazi na to zgodę, podany adres e-mail oraz numer telefonu będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych Produktów i usług Sprzedającego. Zgoda Klienta może być cofnięta w każdym czasie.

7. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Sprzedającego w celach:

 • realizacji zawartych umów sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji zamówień, wysyłki lub dostarczenia zamówionych Produktów,
 • realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi,
 • dochodzenia należności,
 • marketingu bezpośredniego własnych Produktów i usług,
 • wysyłki newslettera,
 • zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji,
 • kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi,
 • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
 • egzekwowania przestrzegania Regulaminu,
 • wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

8. Dane osobowe osób działających w imieniu Klientów będących przedsiębiorcami będą przetwarzane w celu bezpośredniego kontaktu i realizacji zawartych Umów Sprzedaży.

9. Dane osobowe osób, które zarejestrowały Konto Klienta będą przetwarzane w celach: zarejestrowania Konta Klienta i jego prowadzenia, realizacji zawartych Umów Sprzedaży, w szczególności operacyjnej realizacji Zamówień, wysyłki lub Dostawy zamówionych Produktów, realizacji obowiązków wynikających z udzielonych gwarancji, rękojmi, dochodzenia należności, marketingu bezpośredniego własnych usług, wysyłki newslettera, zapewnienia pełnej obsługi Klienta, w tym rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji, dostosowywania oferty i doświadczeń Klienta, w tym reklam, we właściwościach Sklepu Internetowego, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Klientów, kontaktowania się z Klientami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Klientów, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług, egzekwowania przestrzegania Regulaminu, dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Klienta a także wykonywania innych uprawnień jak również obowiązków umownych i wynikających z obowiązujących ustaw.

10. Dane osobowe odbiorców newslettera będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego Produktów i usług Sprzedającego.

11. Dane osobowe osób kontaktujących się ze Sprzedającym będą przetwarzane w celu otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie, w tym również otrzymania za pośrednictwem poczty elektronicznej istotnych informacji dotyczących Produktów i usług Sprzedającego zgodnie z treścią zapytania.

12. Dane osobowe osób, które złożyły Sprzedającemu zapytanie ofertowe za pośrednictwem Sklepu internetowego lub innej formy porozumiewania się na odległość (np. za pośrednictwem poczty e-mail) będą przetwarzane w celu odpowiedzi na złożone zapytanie, przygotowania oferty sprzedaży Produktów, doprecyzowania informacji niezbędnych do przygotowania oferty sprzedaży Produktów, kontaktu z Klientem.

13. Dane Osobowe Klientów mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim uczestniczącym w procesie realizacji Umowy sprzedaży, w celu prawidłowego jej wykonania. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Sprzedającego, w szczególności którzy technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy, w tym komunikację z Klientami (np. wspierają Sprzedającego w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

14. Dane Osobowe osób, które wyraziły zgodę na marketing bezpośredni produktów i usług Sprzedającego, np. odbiorców newslettera mogą być powierzone przez Sprzedającego podmiotom trzecim w celu komunikacji marketingowej, np. Fresh Mail.

15. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego przez okres niezbędny do realizacji Umowy Sprzedaży, świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta, wysyłki newslettera, udzielenia odpowiedzi na zadane pytania oraz zapytania ofertowe oraz przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, z uwzględnieniem w szczególności przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń uregulowanych w prawie cywilnym.

 

W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest wyłącznie zgoda, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Sprzedającego tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana.

 

16. Każda osoba, która przekazała Sprzedającemu swoje Dane Osobowe:

 • ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania w sytuacjach, o których mowa w art. 15 i 16 Rozporządzenia,
 • ma prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych w sytuacjach, o których mowa w art. 17 i 18 Rozporządzenia,
 • ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo do ich przenoszenia w sytuacjach, o których mowa w art. 20 i 21 Rozporządzenia,
 • ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

17. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Sklep Internetowy. Sprzedający jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu Internetowego. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu Internetowego i nie są wykorzystywane przez Sprzedającego w celu identyfikacji użytkownika/Klienta.

18. Dane Osobowe nie są udostępniane innym podmiotom, sprzedawcom towarów i usług – w celach marketingowych.

19. W oparciu o Dane osobowe Klientów Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.

20. Sprzedający stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

21. Sprzedający udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 • zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,
 • dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

XIV. OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.1.Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

1.2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie –formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

1.3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

1.4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym

1.5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

1.6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

1.7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 

 XV. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA SPORÓW

1. W przypadku wyczerpania procedury reklamacji, o której mowa powyżej, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dotyczące możliwości skorzystania z tych roszczeń oraz dostępu do procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona Konsumentów. Ponadto informacje dostępne są pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

2. W szczególności, Klient będący Konsumentem ma prawo:

a)   zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

b)   zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1063 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;

c) zwrócić się do powiatowego/miejskiego rzecznika konsumentów lub jednej z organizacji społecznych, których statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

3. Rejestr podmiotów właściwych do prowadzenia postępowania prowadzony jest przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i dostępny jest na stronie internetowej UOKiK dostępnej pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.

4. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z możliwości internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Platforma ODR jest interaktywną i wielojęzyczną stroną internetową, na której Konsument i przedsiębiorca mają dostęp do kompleksowej obsługi w sprawie pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszystkie wymienione Produkty oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r, poz. 827, ze zm.) Postanowienia Regulaminu nie wyłączają i nie ograniczają żadnych praw Konsumenta z tytułu wad Produktów, które przysługują mu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającymi Konsumentowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą, z wyłączeniem odszkodowania za utracone korzyści. Wysokość odszkodowania na rzez przedsiębiorcy nie może przewyższać wartości zakupionych przez przedsiębiorcę Produktów.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu wynikających ze zmiany formy płatności, sposobów i zasad Dostawy, warunków zawierania umów, trybu postępowania reklamacyjnego, konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących postanowienia Regulaminu, zmian w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innych postanowień, których zmiany wpływają na realizację zawartych umów, Sprzedawca zobowiązuje się do poinformowania Klienta o tym fakcie co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W takiej sytuacji wprowadzone zmiany nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klienta przed dniem wejścia w życie przedmiotowych zmian, co oznacza, że do zawartych umów oraz umów wykonanych zastosowanie będzie miał Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia umowy. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.

 

Formularz odstąpienia od umowy